โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ