โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ ขาวมะลิ
พนักงานราชการ