โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสาวิตรี เนาวโอภาส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 087-7450447

นางสาวกานดา ฉีกกระโทก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1