โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสาวิตรี เนาวโอภาส
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ