โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกิตติยา ไชยชมภู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศุลีพร พัฒนกุล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2