โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 089-5438592
คณะผู้บริหาร

นางวัลลิกา หวันวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0895438592

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน

นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0853862512

นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ