โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 089-5438592
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

สถิติจำนวนนักเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  อำเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

       
ห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 21 9 30
       
รวม 21 9 30
ม.2 17 10 27
       
รวม 17 10 27
ม.3 10 5 15
       
รวม 10 5 15
รวม  ม.ต้น 48 24 72
ม.4/1 4 6
 
10
ม.4/2      
ม.4/3 9  
9
 
       
ม.5/1
 
   
ม.5/2  2   2
ม.5/3 5   5
ม.6/1 3 4 7
ม.6/2 5 2 7
ม.6/3 4 1 5
 
รวม  ม.ปลาย 32 13 45
รวมทั้งสิ้น 80 37 117