โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 089-5438592
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

เป้าประสงค์

1.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยระบบบริหารคุณภาพ

2.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการพัฒนาของครูและบุคลากร

3.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม

4.นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม


กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.เร่งรัด และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

4.สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา