โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)

          สร้างคนดี พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับ 10 อาชีพอุตสาหกรรมเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 


คติธรรมของโรงเรียน :  ปัญญ   นรานํ   รัตนํ    ( ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี )
 

 

พันธกิจ(Mission)

          1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาศักยภาพ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน

        2. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) ที่มุ่งเน้นความแตกต่างของผู้เรียน โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และมีการสื่อสารที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
        3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล และความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
        4. ยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวม  และบูรณาการเชื่อมกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและการเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
        5. สร้างโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นศูนย์ความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป