โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 089-5438592
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

สร้างคนดี พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับ 10  อาชีพอุตสาหกรรมเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 

 

 

 

 

พันธกิจของโรงเรียน (Mission)

1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพ  มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาศักยภาพ  ด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเองและเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน
2.พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่มุ่งเน้นความแตกต่างของผู้เรียน โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่ออุปกรณ์  เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี  และมีการสื่อสารที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง