โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

สถิติจำนวนนักเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  อำเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

       
ห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 14 9 23
       
รวม 14 9 23
ม.2 19 1 20
       
รวม 19 1 20
ม.3 11 13 24
       
รวม 11 13 24
รวม  ม.ต้น 44 23 67
ม.4/1 4
6
10
ม.4/2   5 5
ม.4/3 8   8
       
ม.5/1 1  3 4
ม.5/2  3 5 8
ม.5/3 6   6
ม.6/1 1   1
ม.6/2    8 8
       
รวม  ม.ปลาย 23 27 50
รวมทั้งสิ้น 67 50 117